Wikiscan
hi.wikipedia.orgDateTotalArticleसदस्यविकिपीडियाचित्रमीडियाविकिसाँचासहायताश्रेणीप्रवेशद्वारTimedTextModuleगैजेटगैजेट परिभाषा
March
17,753
10,657
60 %
766
4.3 %
319
1.8 %
106
0.6 %
2
0.0 %
114
0.6 %
572
3.2 %
6
0.0 %
23
0.1 %
February
23,136
13,916
60 %
1,060
4.6 %
385
1.7 %
20
0.1 %
3
0.0 %
138
0.6 %
3
0.0 %
455
2.0 %
8
0.0 %
6
0.0 %
January
25,487
15,426
61 %
1,260
4.9 %
282
1.1 %
29
0.1 %
6
0.0 %
103
0.4 %
450
1.8 %
9
0.0 %
21
0.1 %
Dateवार्तासदस्य वार्ताविकिपीडिया वार्ताचित्र वार्तामीडियाविकि वार्तासाँचा वार्तासहायता वार्ताश्रेणी वार्ताप्रवेशद्वार वार्ताTimedText talkModule talkगैजेट वार्तागैजेट परिभाषा वार्ता
March
228
1.3 %
4,905
28 %
22
0.1 %
5
0.0 %
1
0.0 %
10
0.1 %
17
0.1 %
February
288
1.2 %
6,786
29 %
48
0.2 %
6
0.0 %
4
0.0 %
9
0.0 %
1
0.0 %
January
356
1.4 %
7,500
29 %
23
0.1 %
3
0.0 %
10
0.0 %
2
0.0 %
5
0.0 %
2
0.0 %