Wikiscan
hi.wikipedia.orgDateTotalArticleसदस्यविकिपीडियाचित्रमीडियाविकिसाँचासहायताश्रेणीप्रवेशद्वारModuleगैजेटगैजेट परिभाषा
2022
20,922
12,984
62 %
898
4.3 %
249
1.2 %
31
0.1 %
7
0.0 %
362
1.7 %
443
2.1 %
16
0.1 %
25
0.1 %
2021
336,532
216,760
64 %
14,867
4.4 %
4,917
1.5 %
384
0.1 %
155
0.0 %
2,914
0.9 %
45
0.0 %
4,130
1.2 %
1,097
0.3 %
345
0.1 %
2020
598,659
447,578
75 %
23,256
3.9 %
6,547
1.1 %
1,418
0.2 %
113
0.0 %
3,460
0.6 %
78
0.0 %
5,785
1.0 %
146
0.0 %
284
0.0 %
2019
329,536
178,159
54 %
22,535
6.8 %
4,956
1.5 %
911
0.3 %
85
0.0 %
3,009
0.9 %
92
0.0 %
4,481
1.4 %
346
0.1 %
810
0.2 %
2018
366,614
199,135
54 %
26,931
7.3 %
7,974
2.2 %
1,157
0.3 %
208
0.1 %
5,826
1.6 %
99
0.0 %
6,629
1.8 %
313
0.1 %
1,425
0.4 %
2017
399,044
265,747
67 %
24,011
6.0 %
9,045
2.3 %
1,140
0.3 %
139
0.0 %
6,823
1.7 %
155
0.0 %
7,498
1.9 %
524
0.1 %
1,140
0.3 %
2016
222,558
126,408
57 %
13,042
5.9 %
4,628
2.1 %
352
0.2 %
94
0.0 %
6,035
2.7 %
19
0.0 %
13,403
6.0 %
618
0.3 %
976
0.4 %
2015
293,035
124,401
42 %
13,272
4.5 %
5,804
2.0 %
319
0.1 %
177
0.1 %
5,515
1.9 %
51
0.0 %
4,084
1.4 %
618
0.2 %
1,279
0.4 %
2014
336,899
239,382
71 %
6,375
1.9 %
7,416
2.2 %
900
0.3 %
296
0.1 %
7,505
2.2 %
182
0.1 %
3,215
1.0 %
690
0.2 %
2,569
0.8 %
2013
271,337
201,040
74 %
3,029
1.1 %
4,069
1.5 %
583
0.2 %
179
0.1 %
13,330
4.9 %
217
0.1 %
11,188
4.1 %
547
0.2 %
2,939
1.1 %
2012
244,596
167,439
68 %
3,665
1.5 %
4,504
1.8 %
508
0.2 %
460
0.2 %
19,456
8.0 %
159
0.1 %
14,125
5.8 %
350
0.1 %
145
0.1 %
2011
568,887
445,051
78 %
2,750
0.5 %
3,729
0.7 %
1,552
0.3 %
633
0.1 %
19,014
3.3 %
123
0.0 %
16,608
2.9 %
373
0.1 %
8
0.0 %
2010
274,125
209,541
76 %
2,491
0.9 %
3,444
1.3 %
213
0.1 %
902
0.3 %
12,513
4.6 %
238
0.1 %
15,244
5.6 %
560
0.2 %
9
0.0 %
2009
279,467
161,859
58 %
8,091
2.9 %
4,773
1.7 %
237
0.1 %
173
0.1 %
15,688
5.6 %
59
0.0 %
10,667
3.8 %
1,440
0.5 %
115
0.0 %
2008
132,258
96,850
73 %
1,998
1.5 %
1,820
1.4 %
269
0.2 %
481
0.4 %
11,503
8.7 %
82
0.1 %
9,741
7.4 %
1,094
0.8 %
2007
112,228
86,706
77 %
1,433
1.3 %
2,182
1.9 %
285
0.3 %
293
0.3 %
10,730
9.6 %
111
0.1 %
5,946
5.3 %
403
0.4 %
2006
30,195
19,106
63 %
825
2.7 %
784
2.6 %
26
0.1 %
100
0.3 %
6,327
21 %
769
2.5 %
581
1.9 %
273
0.9 %
2005
9,016
5,002
55 %
187
2.1 %
1,032
11 %
1
0.0 %
23
0.3 %
2,418
27 %
192
2.1 %
41
0.5 %
2004
4,364
2,611
60 %
101
2.3 %
338
7.7 %
562
13 %
436
10.0 %
154
3.5 %
30
0.7 %
2003
690
494
72 %
18
2.6 %
10
1.4 %
45
6.5 %
3
0.4 %
94
14 %
2002
70
26
37 %
44
63 %
2001
6
4
67 %
2
33 %
Dateवार्तासदस्य वार्ताविकिपीडिया वार्ताचित्र वार्तामीडियाविकि वार्तासाँचा वार्तासहायता वार्ताश्रेणी वार्ताप्रवेशद्वार वार्ताModule talkगैजेट वार्तागैजेट परिभाषा वार्ता
2022
206
1.0 %
5,647
27 %
10
0.0 %
2
0.0 %
33
0.2 %
9
0.0 %
2021
3,313
1.0 %
87,107
26 %
192
0.1 %
14
0.0 %
5
0.0 %
198
0.1 %
8
0.0 %
46
0.0 %
35
0.0 %
2020
3,903
0.7 %
105,389
18 %
241
0.0 %
42
0.0 %
7
0.0 %
173
0.0 %
9
0.0 %
227
0.0 %
3
0.0 %
2019
4,563
1.4 %
108,863
33 %
405
0.1 %
24
0.0 %
3
0.0 %
130
0.0 %
6
0.0 %
137
0.0 %
21
0.0 %
2018
5,143
1.4 %
110,415
30 %
600
0.2 %
58
0.0 %
81
0.0 %
352
0.1 %
6
0.0 %
259
0.1 %
3
0.0 %
2017
4,357
1.1 %
77,424
19 %
565
0.1 %
21
0.0 %
19
0.0 %
261
0.1 %
8
0.0 %
164
0.0 %
3
0.0 %
2016
3,860
1.7 %
52,404
24 %
260
0.1 %
38
0.0 %
1
0.0 %
170
0.1 %
9
0.0 %
186
0.1 %
2
0.0 %
2015
53,499
18 %
83,044
28 %
178
0.1 %
102
0.0 %
19
0.0 %
254
0.1 %
4
0.0 %
350
0.1 %
17
0.0 %
3
0.0 %
2014
12,951
3.8 %
53,986
16 %
359
0.1 %
273
0.1 %
18
0.0 %
468
0.1 %
6
0.0 %
242
0.1 %
12
0.0 %
5
0.0 %
2013
4,800
1.8 %
27,731
10 %
383
0.1 %
13
0.0 %
20
0.0 %
605
0.2 %
595
0.2 %
29
0.0 %
2012
7,052
2.9 %
25,742
11 %
258
0.1 %
26
0.0 %
33
0.0 %
331
0.1 %
1
0.0 %
221
0.1 %
53
0.0 %
2011
22,025
3.9 %
15,230
2.7 %
552
0.1 %
53
0.0 %
760
0.1 %
8,881
1.6 %
30,467
5.4 %
740
0.1 %
2010
18,021
6.6 %
9,289
3.4 %
177
0.1 %
327
0.1 %
19
0.0 %
368
0.1 %
675
0.2 %
49
0.0 %
2009
52,389
19 %
22,391
8.0 %
341
0.1 %
55
0.0 %
662
0.2 %
2
0.0 %
446
0.2 %
48
0.0 %
2008
2,774
2.1 %
5,054
3.8 %
291
0.2 %
4
0.0 %
6
0.0 %
184
0.1 %
11
0.0 %
81
0.1 %
1
0.0 %
2007
538
0.5 %
3,114
2.8 %
211
0.2 %
3
0.0 %
50
0.0 %
151
0.1 %
3
0.0 %
23
0.0 %
3
0.0 %
2006
294
1.0 %
943
3.1 %
95
0.3 %
22
0.1 %
4
0.0 %
5
0.0 %
8
0.0 %
1
0.0 %
2005
41
0.5 %
55
0.6 %
12
0.1 %
1
0.0 %
3
0.0 %
2
0.0 %
2
0.0 %
2004
18
0.4 %
96
2.2 %
5
0.1 %
9
0.2 %
2
0.0 %
2003
6
0.9 %
20
2.9 %
2002
2001